V případě potřeby zkoupírujte následující vzor do textového editoru, formulář vyplňte a přiložte do zásilky s vadným zbožím.


Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí -­ vady výrobku

Kupující:

Jméno a příjmení:                          …………………………………………………..

Adresa:                                         …………………………………………………..

Telefon a e­mail:                             …………………………………………………..

Prodávající:

Matěj Rajtr, Antonína Uxy 1034/12, 301 00, Plzeň, IČ: 87607956, DIČ: CZ9301081944

Vážení,

dne …………...……… jsem od Vás zakoupil(a)

druh zboží ………………………………….……………………………………………….

číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………

Na tomto zboží se dne …………………………………. vyskytla následující vada:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Vzhledem k tomu, že se vada na věci projevila do šesti měsíců od koupě, uplatňuji právo 
na (zaškrtněte volbu):

❏ dodání chybějícího zboží, nebo chybějící součásti

❏ dodání nového zboží, nebo jeho součásti

❏ opravu vadného zboží, nebo jeho součásti

z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí ve smyslu § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Místo……………………, dne ……………………

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu